Lugn och trygg

Stelit AB fungerar som din kompletta lokala elinstallationsfirma. Vill du ha professionell hjälp med elinstallationer finns vi här för dig.

Med lång erfarenhet och bred kompetens hjälper vi dig med förslag på åtgärder för att du ska känna dig lugn och trygg med dina elinstallationer, såväl på företaget som i hemmet.

Elsäkerhetspolicy

 • Vi skall arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga el-anläggningar.
 • Våra el-arbeten skall utföras av yrkesmän med god erfarenhet av el-arbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
 • El-material som vi använder skall uppfylla kraven i gällande el-materiel och EMC-föreskrifter samt monteras enligt tillverkarens anvisningar.
 • Utförda el-arbeten kontrolleras under arbetets gång, före spänningssättning och efter spänningssättningen.
 • Utförda provningar och kontroller dokumenteras genom signerade dokument.
 • Allt el-arbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Arbetsmiljöpolicy

 • Allt arbete skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
 • Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade, brukas, kontrolleras och underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet erhålls mot ohälsa och olycksfall. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas.
 • Arbetsledning, skyddsombud och övriga arbetstagare skall ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
 • Arbetsledning skall se till att arbetstagare får god kännedom om arbetsförhållanden och att arbetstagare upplyses om de risker, som kan vara förbundna med arbetet.
 • Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
 • Arbetsledning och arbetstagare skall samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den årliga uppföljningen av detta arbete.
 • Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.
 • I den utsträckning verksamheten kräver skall arbetsmiljön och arbetet med denna dokumenteras.